I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...


i zed­rzeć-tych-gu­zików-bramy-i-tych-zamków-ideały-by-po­wie­dzieć-jes­tem-twoja-a-jed­nak-niczyja-i-uk­ry­wając-oczy-moje
marza1i zed­rzećtychgu­zikówbramyzamkówideałybypo­wie­dziećjes­temtwojajed­nakniczyjauk­ry­wającoczymojezat­ra­cicsiew twoichus­taot­wartesze­rokozamkniętemówiącena przekórser­cuniechcętaktakbar­dzochcębyśtonąłw nichchcębyśdo­tykałjejduszyco drżychcecięznaćzapomniałamimięimiękrzyczękażde­godniai zed­rzeć tychtych gu­zikówgu­zików bramybramy ii tychtych zamkówzamków ideałyideały byby po­wie­dziećpo­wie­dzieć jes­temjes­tem twojajed­nak niczyjaniczyja ii uk­ry­wającuk­ry­wając oczyoczy mojemoje zat­ra­ciczat­ra­cic siesie w twoichw twoich ii us­taus­ta ot­warteot­warte sze­rokosze­roko zamkniętezamknięte mówiącemówiące na przekórna przekór ser­cuser­cu nienie chcęchcętaktak bar­dzobar­dzo chcębyś tonąłtonął w nichw nich nienie chcęchcę nienie chcębyś do­tykałdo­tykał jejjej duszyduszy co drżyco drży nienie chcęnie chcechce cięcię znaćznać zapomniałamzapomniałam imięimiękrzyczękrzyczę każde­gokażde­go dniadniai zed­rzeć tych gu­zikówtych gu­zików bramygu­zików bramy ibramy i tychi tych zamkówtych zamków ideałyzamków ideały byideały by po­wie­dziećby po­wie­dzieć jes­tempo­wie­dzieć jes­tem twojatwoja a jed­naka jed­nak niczyjajed­nak niczyja iniczyja i uk­ry­wająci uk­ry­wając oczyuk­ry­wając oczy mojeoczy moje zat­ra­cicmoje zat­ra­cic siezat­ra­cic sie w twoichsie w twoich iw twoich i us­tai us­ta ot­warteus­ta ot­warte sze­rokoot­warte sze­roko zamkniętesze­roko zamknięte mówiącezamknięte mówiące na przekórmówiące na przekór ser­cuna przekór ser­cu nieser­cu nie chcęnie chcęchcę taktak bar­dzo chcębyś tonął w nichtonął w nich niew nich nie chcęnie chcę niechcę nie chcębyś do­tykał jejdo­tykał jej duszyjej duszy co drżyduszy co drży nieco drży nie chcęnie chce cięchce cię znaćcię znać zapomniałamznać zapomniałam imięimię krzyczękrzyczę każde­gokrzyczę każde­go dniakażde­go dnia

Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem. -Agusia949
chce-um­rzeć-lecz-żyję-chcę-krzyczeć-lecz-milczę-chcę-przes­ć-kochać-cię-lecz-nie potrafię-jes­tem-słaba-wiem-ale-jes­tem