I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
danny kayei znówczłowiekwy­dajepieniądzektórychnie mana rzeczynie pot­rze­bujeby zaim­ponwaćludziomnie lubii znów człowiekczłowiek wy­dajewy­daje pieniądzektórych nie maktórych nie pot­rze­bujeby zaim­ponwać ludziomktórych nie lubii znów człowiek wy­dajeczłowiek wy­daje pieniądzei znów człowiek wy­daje pieniądze

I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł.Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć.