I znów to się dzieje, znów zos­ta­je sa­ma a ty­le poświęci­lam.Naj­pierw by­liśmy wszys­cy szczęśli­wi ale oni nie wie­dzieli tak nap­rawdę nic o mnie , do­piero gdy poz­na­li prawdę pożuci­li jak zbi­tego psa (Ku*wa!!). Te­raz wiem że przy­jaźń to jed­na wiel­ka stra­ta po­maga chwi­lowo póżniej tyl­ko ra­ni, chy­ba że to ze mną jest coś złego. Przy­jaźń nie jest stworzo­na dla mnie 


i znów-to ę-dzieje-znów-zos­­-­-a ty­-poświę­lamnaj­pierw-by­liśmy-wszys­cy-szczęśli­wi-ale-oni-nie wie­dzieli-tak-nap­rawdę
sama_niezawszei znówto siędziejeznówzos­ta­jesa­maa ty­lepoświęci­lamnaj­pierwby­liśmywszys­cyszczęśli­wialeoninie wie­dzielitaknap­rawdęnico mnie do­pierogdypoz­na­liprawdępożuci­lijak zbi­tegopsakuwate­raz wiemże przy­jaźńto jed­nawiel­kastra­tapo­magachwi­lowopóżniejtyl­kora­nichy­baże to ze mnąjest cośzłegoprzy­jaźń nie jest stworzo­nadlamnie i znów to sięto się dziejeznów zos­ta­jezos­ta­je sa­masa­ma a ty­leby­liśmy wszys­cywszys­cy szczęśli­wiszczęśli­wi aleale onioni nie wie­dzielinie wie­dzieli taktak nap­rawdęnap­rawdę nicnic o mnie do­piero gdygdy poz­na­lipoz­na­li prawdęprawdę pożuci­lipożuci­li jak zbi­tegojak zbi­tego psate­raz wiem że przy­jaźńże przy­jaźń to jed­nato jed­na wiel­kawiel­ka stra­tastra­ta po­magapo­maga chwi­lowochwi­lowo póżniejpóżniej tyl­kotyl­ko ra­nichy­ba że to ze mnąże to ze mną jest cośjest coś złegoprzy­jaźń nie jest stworzo­na dladla mnie i znów to się dziejeznów zos­ta­je sa­mazos­ta­je sa­ma a ty­leby­liśmy wszys­cy szczęśli­wiwszys­cy szczęśli­wi aleszczęśli­wi ale oniale oni nie wie­dzielioni nie wie­dzieli taknie wie­dzieli tak nap­rawdętak nap­rawdę nicnap­rawdę nic o mnie do­piero gdy poz­na­ligdy poz­na­li prawdępoz­na­li prawdę pożuci­liprawdę pożuci­li jak zbi­tegopożuci­li jak zbi­tego psate­raz wiem że przy­jaźń to jed­naże przy­jaźń to jed­na wiel­kato jed­na wiel­ka stra­tawiel­ka stra­ta po­magastra­ta po­maga chwi­lowopo­maga chwi­lowo póżniejchwi­lowo póżniej tyl­kopóżniej tyl­ko ra­nichy­ba że to ze mną jest cośże to ze mną jest coś złegoprzy­jaźń nie jest stworzo­na dla mnie 

Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz Przy­jaźń jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich pre­zentów, ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie.Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny, Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę. Płaczę, ale nie dla­tego, że boli. Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz. Ale mam pus­te, pus­te oczy...  Przy­jaźń jest chy­ba naj­większym da­rem, ja­ki mądrość może ofiaro­wać, aby uczy­nić szczęśli­wym całe życie.Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.