I cóż dalej, szary człowieku?


i-cóż-dalej-szary-człowieku
hans falladacóżdalejszaryczłowiekucóż dalejszary człowiekui cóż dalej

Nie ważne, że świat jest szary Ważne, abyś pat­rzył na niego przez różowe okulary.Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat.Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających? Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.I nieważne jak źle jest...człowieku nie trać nadziei ! Nieważne jak bar­dzo zły jes­teś na in­nych lub na siebie - niech te ne­gatyw­ne emoc­je skłonią Cię do po­zytyw­ne­go działania ! Tyl­ko się nie pod­da­waj, człowieku..nie pod­da­waj się.. jeszcze nie dziś..