I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego.


i-cóż-to-musi-być-za-szczęście-nad-szczęściem-móc-powiedzieć-drugiemu-człowiekowi-przyłożę-ę-jako-pieczęć-do-serca-swego-jako
pola gojawiczyńskacóżtomusibyćzaszczęścienadszczęściemmócpowiedziećdrugiemuczłowiekowiprzyłożęcięjakopieczęćdosercaswegoramieniaswegomusi byćbyć zaza szczęścieszczęście nadnad szczęściemszczęściem mócmóc powiedziećpowiedzieć drugiemudrugiemu człowiekowiprzyłożę cięcię jakojako pieczęćpieczęć dodo sercaserca swegojako pieczęćpieczęć dodo ramieniaramienia swegocóż to musimusi być zabyć za szczęścieza szczęście nadszczęście nad szczęściemnad szczęściem mócszczęściem móc powiedziećmóc powiedzieć drugiemupowiedzieć drugiemu człowiekowiprzyłożę cię jakocię jako pieczęćjako pieczęć dopieczęć do sercado serca swegojako pieczęć dopieczęć do ramieniado ramienia swego

Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Jeżeli chcesz zrozumieć słowo szczęście, musisz je pojmować jako zadośćuczynienie, a nie jako cel.Wszystko co należy do człowieka posiada pieczęć czasu.Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście narodziło się bowiem jako jedno z bliźniąt.