i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione 


i-chy­ba-nie umiem-na­pisać-dziś-wiersza-her­ba­-styg­nie-gdzieś-na bok-odstawiona-a-żółciut­ka-cyt­rynka-zaczy­na-już-pew­nie
angelekchy­banie umiemna­pisaćdziświerszaher­ba­tastyg­niegdzieśna bokodstawionażółciut­kacyt­rynkazaczy­najużpew­niepływaćdo górybrzuchemja taksiedzęi du­mamjak go zam­knąćw słowawy­myślićżad­nejsen­sownejklatkimożeto ko­raprzedczołowaal­bopo pros­tuskro­niowypłatnie chceba­wić sięw syntezowaniewięcnicz te­gonie będzieje­gozielo­neoczkazos­tanąnieposkromione i chy­bachy­ba nie umiemnie umiem na­pisaćna­pisać dziśdziś wierszawiersza her­ba­taher­ba­ta styg­niestyg­nie gdzieśgdzieś na bokna bok odstawionażółciut­ka cyt­rynkacyt­rynka zaczy­nazaczy­na jużjuż pew­niepew­nie pływaćpływać do górydo góry brzuchemja tak siedzęsiedzę i du­mami du­mam jak go zam­knąćjak go zam­knąć w słowaw słowa ii chy­bachy­ba nie umiemnie umiem wy­myślićwy­myślić dziśdziś żad­nejżad­nej sen­sownejsen­sownej klatkiklatki możemoże to ko­rato ko­ra przedczołowaprzedczołowa al­boal­bo po pros­tupo pros­tu skro­niowyskro­niowy płatpłat nie chcenie chce ba­wić sięba­wić się w syntezowaniew syntezowanie więcwięc chy­bachy­ba dziśdziś nicnic z te­goz te­go nie będzienie będzie je­goje­go zielo­nezielo­ne oczkaoczka zos­tanązos­taną nieposkromione i chy­ba nie umiemchy­ba nie umiem na­pisaćnie umiem na­pisać dziśna­pisać dziś wierszadziś wiersza her­ba­tawiersza her­ba­ta styg­nieher­ba­ta styg­nie gdzieśstyg­nie gdzieś na bokgdzieś na bok odstawionaodstawiona a żółciut­kaa żółciut­ka cyt­rynkażółciut­ka cyt­rynka zaczy­nacyt­rynka zaczy­na jużzaczy­na już pew­niejuż pew­nie pływaćpew­nie pływać do górypływać do góry brzuchembrzuchem a ja taka ja tak siedzęja tak siedzę i du­mamsiedzę i du­mam jak go zam­knąći du­mam jak go zam­knąć w słowajak go zam­knąć w słowa iw słowa i chy­bai chy­ba nie umiemchy­ba nie umiem wy­myślićnie umiem wy­myślić dziśwy­myślić dziś żad­nejdziś żad­nej sen­sownejżad­nej sen­sownej klatkisen­sownej klatki możeklatki może to ko­ramoże to ko­ra przedczołowato ko­ra przedczołowa al­boprzedczołowa al­bo po pros­tual­bo po pros­tu skro­niowypo pros­tu skro­niowy płatskro­niowy płat nie chcepłat nie chce ba­wić sięnie chce ba­wić się w syntezowanieba­wić się w syntezowanie więcw syntezowanie więc chy­bawięc chy­ba dziśchy­ba dziś nicdziś nic z te­gonic z te­go nie będziez te­go nie będzie je­gonie będzie je­go zielo­neje­go zielo­ne oczkazielo­ne oczka zos­tanąoczka zos­taną nieposkromione