I czyż pan nie wie, Peyrol, że człowiek może być zazdrosny nie kochając?


i-czyż-pan-nie-wie-peyrol-że-człowiek-może-być-zazdrosny-nie-kochając
joseph conradczyżpanniewiepeyrolżeczłowiekmożebyćzazdrosnykochająci czyżczyż panpan nienie wieże człowiekczłowiek możemoże byćbyć zazdrosnyzazdrosny nienie kochająci czyż panczyż pan niepan nie wieże człowiek możeczłowiek może byćmoże być zazdrosnybyć zazdrosny niezazdrosny nie kochająci czyż pan nieczyż pan nie wieże człowiek może byćczłowiek może być zazdrosnymoże być zazdrosny niebyć zazdrosny nie kochająci czyż pan nie wieże człowiek może być zazdrosnyczłowiek może być zazdrosny niemoże być zazdrosny nie kochając

Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy...Kobieta może oddać się w akcie cielesnym zarówno kochając, jak i nie kochając.Ko­bieta może od­dać się w ak­cie cieles­nym zarówno kochając jak i nie kochając.Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.