...I... Jes­teśmy Pra­wi i Sprawiedliwi... ...To hasło bar­dzo dob­rze brzmi. Ale dziś jak­by coś się krzywi I z tych trzech słów zos­ta­je tyl­ko ..i..


i-jes­teśmy-pra­wi-i sprawiedliwi-to-hasło-bar­dzo-dob­rze-brzmi-ale-dziś-jak­by-coś ę-krzywi-i-z tych-trzech-słów-zos­­
pantagrueljes­teśmypra­wii sprawiedliwitohasłobar­dzodob­rzebrzmialedziśjak­bycoś siękrzywiz tychtrzechsłówzos­ta­jetyl­koi jes­teśmyjes­teśmy pra­wipra­wi i sprawiedliwihasło bar­dzobar­dzo dob­rzedob­rze brzmiale dziśdziś jak­byjak­by coś sięcoś się krzywikrzywi ii z tychz tych trzechtrzech słówsłów zos­ta­jezos­ta­je tyl­koi jes­teśmy pra­wijes­teśmy pra­wi i sprawiedliwii sprawiedliwi to hasłohasło bar­dzo dob­rzebar­dzo dob­rze brzmiale dziś jak­bydziś jak­by coś sięjak­by coś się krzywicoś się krzywi ikrzywi i z tychi z tych trzechz tych trzech słówtrzech słów zos­ta­jesłów zos­ta­je tyl­ko

Jes­teśmy różni, ale nie wiemy, jak bar­dzo. Op­ty­mis­tycznie zakłada­my, że trochę. -Olga Tokarczuk
jes­teśmy-róż-ale-nie wiemy-jak bar­dzo-op­ty­mis­tycznie zakłada­my-że trochę
Jes­tem dziec­kiem grzechu. To niep­rawda, ale dob­rze brzmi. -Halina Snopkiewicz
jes­tem-dziec­kiem-grzechu-to niep­rawda-ale-dob­rze-brzmi
Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí
jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona