...i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? 


i-może-trze­ba-przyszłym-losom-dać ę-jak ka­mień-z gór-potoczyć-i-widzieć-świat-jak widzi-posąg-co- ka­mien­ne-mar­twe-oczy 
tadeusz borowskimożetrze­baprzyszłymlosomdać sięjak ka­mieńz górpotoczyćwidziećświatjak widziposągcoma ka­mien­nemar­tweoczy i możemoże trze­batrze­ba przyszłymprzyszłym losomlosom dać siędać się jak ka­mieńjak ka­mień z górz gór potoczyćpotoczyć ii widziećwidzieć światjak widzi posągco ma ka­mien­nei może trze­bamoże trze­ba przyszłymtrze­ba przyszłym losomprzyszłym losom dać sięlosom dać się jak ka­mieńdać się jak ka­mień z górjak ka­mień z gór potoczyćz gór potoczyć ipotoczyć i widzieći widzieć świati może trze­ba przyszłymmoże trze­ba przyszłym losomtrze­ba przyszłym losom dać sięprzyszłym losom dać się jak ka­mieńlosom dać się jak ka­mień z górdać się jak ka­mień z gór potoczyćjak ka­mień z gór potoczyć iz gór potoczyć i widziećpotoczyć i widzieć świati może trze­ba przyszłym losommoże trze­ba przyszłym losom dać siętrze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mieńprzyszłym losom dać się jak ka­mień z górlosom dać się jak ka­mień z gór potoczyćdać się jak ka­mień z gór potoczyć ijak ka­mień z gór potoczyć i widziećz gór potoczyć i widzieć świat

kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Trud­no opi­sać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli te­raz żyję, przed­tem byłam jak mar­twa, choć jak ka­mień nic so­bie z te­go nie ro­biłam, trwając w miej­scu zgod­nie ze zwyczajem.Czyż na to trze­ba było ko­ry mózgo­wej u pew­nych jaszczurów w jurze i triasie, aby stworzyć coś tak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj ludzki? Stru­mień prze­nosi w do­linę pom­ru­ki gór.Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama.pod zwiewną brzozą wi­dać cienie miłości pro­mien­ność serca...