I nagle uświadomiłem sbie, że istnieją tysiące, tysiące mżliwości, by prowadzić życie w całej jego pełni. Wiele może być właściwych dróg. Ale ze wszystkich mądrści świata przemawia wciąż odonwa jedna myśl, prosta, wszechogarniająca, bezczasowa - to odpwiedzialność za człwieka, który żyje obok ciebie! Za tego biednego, słabego, cudownego człowieka - chdzi, tylko i wyłącznie o niego.


i-nagle-uświadomiłem-sbie-że-istnieją-tysią-tysią-mżliwoś-by-prowadzić-życie-w-całej-jego-peł-wiele-może-być-właściwych-dróg-ale-ze
anonimnagleuświadomiłemsbieżeistniejątysiącetysiącemżliwościbyprowadzićżyciecałejjegopełniwielemożebyćwłaściwychdrógalezewszystkichmądrściświataprzemawiawciążodonwajednamyślprostawszechogarniającabezczasowatoodpwiedzialnośćzaczłwiekaktóryżyjeobokciebiezategobiednegosłabegocudownegoczłowiekachdzitylkowyłącznieniegoi naglenagle uświadomiłemuświadomiłem sbieże istniejąistnieją tysiącetysiące mżliwościby prowadzićprowadzić życieżycie ww całejcałej jegojego pełniwiele możemoże byćbyć właściwychwłaściwych drógale zeze wszystkichwszystkich mądrścimądrści świataświata przemawiaprzemawia wciążwciąż odonwaodonwa jednajedna myślbezczasowaodpwiedzialność zaza człwiekaktóry żyjeżyje obokobok ciebieza tegotego biednegocudownego człowiekaczłowiekachdzitylko ii wyłączniewyłącznie oo niegoi nagle uświadomiłemnagle uświadomiłem sbieże istnieją tysiąceby prowadzić życieprowadzić życie wżycie w całejw całej jegocałej jego pełniwiele może byćmoże być właściwychbyć właściwych drógale ze wszystkichze wszystkich mądrściwszystkich mądrści światamądrści świata przemawiaświata przemawia wciążprzemawia wciąż odonwawciąż odonwa jednaodonwa jedna myślodpwiedzialność za człwiekaktóry żyje obokżyje obok ciebieza tego biednegocudownego człowiekatylko i wyłączniei wyłącznie owyłącznie o niego

Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać. -Kōbō Abe
tyl­ko-roz­bi­tek-który-uniknął-śmier­-na ącym-okręcie-może-pojąć-psychikę-człowieka-który-śmieje ę-wyłącznie-dla­tego
Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe
jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Tylko kultura umysłowa może przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni. -Ryszard Wagner
tylko-kultura-umysłowa-może-przysposobić-człowieka-do-rozkoszowania-ę-życiem-w-jego-najwyższej-peł
W życiu każdego człowieka, który doszedł do sławy istnieją dwie rzeczy - jedna straszliwa i jedna okropna. Straszliwym jest fakt, iż wszędzie wszyscy go znają, a okropnym, gdy go nie poznają! -Jean Cocteau
w-życiu-każdego-człowieka-który-doszedł-do-sławy-istnieją-dwie-rzeczy-jedna-straszliwa-i-jedna-okropna-straszliwym-jest-fakt-iż-wszędzie