I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.


i-nie-nikogo-i-nic-i-ździ-ę-po-świecie-z-walizką-i-z-pudłem-książek-i-właściwie-bez-ciekawoś-co-to-właściwie-za-życie-bez-domu-bez
rainer maria rilkenienikogonicjeździsiępoświeciewalizkąpudłemksiążekwłaściwiebezciekawościcotozażyciedomuodziedziczonychrzeczypsówgdybymiałoprzynajmniejwspomnieniaalektodzieciństwobyłoalejestjakpogrzebanei nienie mama nikogonikogo ii nici jeździjeździ sięsię popo świecieświecie zz walizkąwalizką iz pudłempudłem książekksiążek ii właściwiewłaściwie bezbez ciekawościwłaściwie zaza życiebez domubez odziedziczonychodziedziczonych rzeczybez psówgdyby sięsię miałomiało przynajmniejprzynajmniej wspomnieniaale ktokto jegdyby dzieciństwodzieciństwo byłoale jestjest jakjak pogrzebanei nie manie ma nikogoma nikogo inikogo i nici jeździ sięjeździ się posię po świeciepo świecie zświecie z walizkąz walizką iwalizką i zi z pudłemz pudłem książekpudłem książek iksiążek i właściwiei właściwie bezwłaściwie bez ciekawościco to właściwiewłaściwie za życiebez odziedziczonych rzeczygdyby się miałosię miało przynajmniejmiało przynajmniej wspomnieniaale kto jekto je magdyby dzieciństwo byłoale jest jakjest jak pogrzebane

Kto sam wyłączy się ze społeczności, ludzie wykluczą bez żalu i bez szczególnej zachęty i jeszcze się postarają, by na zawsze zamknąć mu powrót na wypadek, gdyby się rozmyślił.W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku.Byłaś szaleństwem Gorącem piekielnym Byłaś radością Stud­nią bez dna Ogółem wszystkim Całkowitością Tak jakbyś… Roz­sy­pałaś się Jak ta­lia kart Bez ASA Bez znaczenia Jak sa­me domino Co kro­pek nie ma Ob­ra­zek z puzzli Lecz na klej ułożone W kim jest wina? Lub też, w czym? Kto ten spra­wił czyn? Co zep­suło to, co dobre? Nikt i nic od­po­wie­dzi nie zna Ale ja­ka w tym ro­la ma?  Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary.Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.