I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.


i-nie-nikogo-i-nic-i-ździ-ę-po-świecie-z-walizką-i-z-pudłem-książek-i-właściwie-bez-ciekawoś-co-to-właściwie-za-życie-bez-domu-bez
rainer maria rilkenienikogonicjeździsiępoświeciewalizkąpudłemksiążekwłaściwiebezciekawościcotozażyciedomuodziedziczonychrzeczypsówgdybymiałoprzynajmniejwspomnieniaalektodzieciństwobyłoalejestjakpogrzebanei nienie mama nikogonikogo ii nici jeździjeździ sięsię popo świecieświecie zz walizkąwalizką iz pudłempudłem książekksiążek ii właściwiewłaściwie bezbez ciekawościwłaściwie zaza życiebez domubez odziedziczonychodziedziczonych rzeczybez psówgdyby sięsię miałomiało przynajmniejprzynajmniej wspomnieniaale ktokto jegdyby dzieciństwodzieciństwo byłoale jestjest jakjak pogrzebanei nie manie ma nikogoma nikogo inikogo i nici jeździ sięjeździ się posię po świeciepo świecie zświecie z walizkąz walizką iwalizką i zi z pudłemz pudłem książekpudłem książek iksiążek i właściwiei właściwie bezwłaściwie bez ciekawościco to właściwiewłaściwie za życiebez odziedziczonych rzeczygdyby się miałosię miało przynajmniejmiało przynajmniej wspomnieniaale kto jekto je magdyby dzieciństwo byłoale jest jakjest jak pogrzebane

Kto sam wyłączy się ze społeczności, ludzie wykluczą bez żalu i bez szczególnej zachęty i jeszcze się postarają, by na zawsze zamknąć mu powrót na wypadek, gdyby się rozmyślił. -Ivo Andric
kto-sam-wyłączy-ę-ze-społecznoś-ludzie-wykluczą-bez-żalu-i-bez-szczególnej-zachęty-i-jeszcze-ę-postarają-by-na-zawsze-zamknąć-mu-powrót
W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku. -John Gunther
w-polityce-nic-nie-dzieje-ę-bez-przyczyny-ale-często-bez-skutku
Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary. -Michel de Montaigne
najpiękniejsze-życie-jest-to-które-kształtuje-ę-na-wzór-pospolity-i-ludzki-z-porządkiem-ale-bez-cudu-i-bez-przekraczania-miary
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Anonim
pokój-bez-książek-jest-jak-ciało-bez-duszy
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Cyceron
pokój-bez-książek-jest jak ciało-bez-duszy