I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata.


i-oto-kiedy-zaczął-ę-walić-ów-złoty-i-marmurowy-gmach-złego-smaku-przyszedł-on-lekki-odziany-w-światłość-ostentacyjnie-ludzki-umyślnie
borys pasternakotokiedyzacząłsięwalićówzłotymarmurowygmachzłegosmakuprzyszedłonlekkiodzianyświatłośćostentacyjnieludzkiumyślnieprowincjonalnygalilejskiodtejchwilizniknęłynarodybogiukazałczłowiekczłowiekcieślaoraczpasterzwśródstadaowieczachodziesłońcaktóryniebrzmiałanitrochędumnieuwiecznionywdzięcznąpamięciąwewszystkichmatczynychkołyskachmalarskichgaleriachświatai otokiedy zacząłzaczął sięsię walićwalić ówów złotyzłoty ii marmurowymarmurowy gmachgmach złegozłego smakuprzyszedł onodziany ww światłośćostentacyjnie ludzkiumyślnie prowincjonalnyi odod tejtej chwilichwili zniknęłyzniknęły narodynarody ii bogii ukazałukazał sięsię człowiekczłowiekcieślaczłowiekoraczczłowiekpasterzwśród stadastada owiecowiec oo zachodziezachodzie słońcaktóry nienie brzmiałbrzmiał aniani trochętrochę dumnieczłowiek uwiecznionyuwieczniony wdzięcznąwdzięczną pamięciąpamięcią wewe wszystkichwszystkich matczynychmatczynych kołyskachkołyskach ii wewe wszystkichwszystkich malarskichmalarskich galeriachgaleriach światakiedy zaczął sięzaczął się walićsię walić ówwalić ów złotyów złoty izłoty i marmurowyi marmurowy gmachmarmurowy gmach złegogmach złego smakuodziany w światłośći od tejod tej chwilitej chwili zniknęłychwili zniknęły narodyzniknęły narody inarody i bogii ukazał sięukazał się człowiekwśród stada owiecstada owiec oowiec o zachodzieo zachodzie słońcaktóry nie brzmiałnie brzmiał anibrzmiał ani trochęani trochę dumnieczłowiek uwieczniony wdzięcznąuwieczniony wdzięczną pamięciąwdzięczną pamięcią wepamięcią we wszystkichwe wszystkich matczynychwszystkich matczynych kołyskachmatczynych kołyskach ikołyskach i wei we wszystkichwe wszystkich malarskichwszystkich malarskich galeriachmalarskich galeriach świata

Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni. -Nicolas de Chamfort
człowiek-zakochany-jest-to-człowiek-który-chce-być-milszym-ż-potrafi-oto-dlaczego-prawie-wszyscy-zakochani-są-śmieszni
Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik. -Matylda Canetti
zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
Człowiek
człowiek-wykształconyjest-to-człowiek-zewsząd-od-istoty-rzeczy-oddzielony-mgłą-i-chmurami-cudzych-pojęć-tak-nieraz-gęstymi-że-ani-jeden
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. -George Bernard Shaw
człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-świata-człowiek-nierozsądny-usiłuje-dostosować-świat-do-siebie-dlatego-wielki-postęp-dokonuje-ę
Nałożyliśmy sobie dobrowolnie pęta na fantazję. Od chwili, kiedy człowiek sam na prawdę zaczął latać, Pegaz musi orać. -Karol Irzykowski
nałożyliśmy-sobie-dobrowolnie-pę-na-fantazję-od-chwili-kiedy-człowiek-sam-na-prawdę-zaczął-latać-pegaz-musi-orać