...i ser­ce złożyć w kocha­ne ręce... To mi zos­tało.Chy­ba nic więcej.


i-ser­-złożyć-w kocha­ne-rę-to-mi zos­łochy­ba-nic-więcej
władysław broniewskiser­cezłożyćw kocha­neręcetomi zos­tałochy­banicwięceji ser­ceser­ce złożyćzłożyć w kocha­new kocha­ne ręcenic więceji ser­ce złożyćser­ce złożyć w kocha­nezłożyć w kocha­ne ręcei ser­ce złożyć w kocha­neser­ce złożyć w kocha­ne ręcei ser­ce złożyć w kocha­ne ręce

Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze. -Józef Stanisław Tischner
co naj­ważniej­sze-to zos­ło-już-odsłonięte-cho­ciaż-nie zos­ło-za­kończo­ne-ro­zumienie-te­go-co najważniejsze
Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ... -MarzycielS
naj­większy-ból-ser­ca-gdy-sta­rania-zos­taną-wzięte-tyl­ko-w jed­ne-rę-a dru­gie-zos­tają-gołe-jak bez-ręka­wiczek-w zi­me
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Po­wiadają, że ser­ce nie sługa, ale co in­ne­go mi po­zos­tało, jeżeli nie ten os­tatni, posłuszny kompan?  -michaelangelo
po­wiadają-że ser­-nie sługa-ale-co in­ne­go-mi po­zos­ło-żeli-nie ten-os­tatni-posłuszny-kompan