I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.


i-staję-do-walki-tak-jak-poprzednio-z-głównym-złem-państwa-panowaniem-rozwydrzonych-partyj-i-stronnictw-nad-polską-zapominaniem-o
józef piłsudskistajędowalkitakjakpoprzedniogłównymzłempaństwapanowaniemrozwydrzonychpartyjstronnictwnadpolskązapominaniemimponderabiliachpamiętaniemtylkogroszukorzyścii stajęstaję dodo walkitak jakjak poprzednioz głównymgłównym złemzłem państwapanowaniem rozwydrzonychrozwydrzonych partyjpartyj ii stronnictwstronnictw nadnad polskązapominaniem oo imponderabiliachpamiętaniem tylkotylko oo groszugroszu ii korzyścii staję dostaję do walkitak jak poprzednioz głównym złemgłównym złem państwapanowaniem rozwydrzonych partyjrozwydrzonych partyj ipartyj i stronnictwi stronnictw nadstronnictw nad polskązapominaniem o imponderabiliacha pamiętaniem tylkopamiętaniem tylko otylko o groszuo groszu igroszu i korzyści

Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.Panowanie nad chwilą jest panowaniem nad życiem.Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem.Ludzki charakter jest Naturą w jej najwyższej formie. Żadnej korzyści nie osiągnie się z naśladowania go lub walki z nim.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Jestem podległy błędom równie jak każdy inny, odrzucam jako błędne wszystkie racje, które wziąłem poprzednio za dowody.