I ten co obmawia i ten co słucha obmowy źle czyni, jeden grzeszy językiem, drugi uszami.


i-ten-co-obmawia-i-ten-co-słucha-obmowy-ź-czyni-jeden-grzeszy-językiem-drugi-uszami
klementyna hoffmanowatencoobmawiasłuchaobmowyźleczynijedengrzeszyjęzykiemdrugiuszamii tenten coco obmawiaobmawia ii tenten coco słuchasłucha obmowyobmowy źleźle czynijeden grzeszygrzeszy językiemdrugi uszamii ten coten co obmawiaco obmawia iobmawia i teni ten coten co słuchaco słucha obmowysłucha obmowy źleobmowy źle czynijeden grzeszy językiemi ten co obmawiaten co obmawia ico obmawia i tenobmawia i ten coi ten co słuchaten co słucha obmowyco słucha obmowy źlesłucha obmowy źle czynii ten co obmawia iten co obmawia i tenco obmawia i ten coobmawia i ten co słuchai ten co słucha obmowyten co słucha obmowy źleco słucha obmowy źle czyni

Nie grzeszy ten, który czyni źle przez miłość.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa.Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej greszy, są równie dalecy od dobrego postępowania.Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.