I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013 


i-uwystawka-pe­wien-ki­bol-z bełcha­towa-sko­pał-chłopa-z legionowa-ten-go w dup­sko-bach-ten-go w oko-ciach-|-na-as­falcie
papużkauwystawkape­wienki­bolz bełcha­towasko­pałchłopaz legionowatengo w dup­skobachgo w okociach|naas­falciewys­tawkazębowaiicienie i blaskichlapnąłgo bor­dogo różemje­dendru­giegocieniempomalował21ma­ja2013 (u/wy)stawka pe­wienpe­wien ki­bolki­bol z bełcha­towaz bełcha­towa sko­pałsko­pał chłopachłopa z legionowaz legionowa tenten go w dup­skogo w dup­sko bachbach // tenten go w okogo w oko ciachciach || nana as­falcieas­falcie wys­tawkawys­tawka zębowazębowa iicienie i blaski pe­wienpe­wien ki­bolki­bol z bełcha­towaz bełcha­towa chlapnąłchlapnął chłopachłopa z legionowaz legionowa tenten go bor­dogo bor­do bachbach // tenten go różemgo różem ciachciach || je­denje­den dru­giegodru­giego cieniemcieniem pomalowałpomalował 21ma­ja21ma­ja 2013 (u/wy)stawka pe­wien ki­bolpe­wien ki­bol z bełcha­towaki­bol z bełcha­towa sko­pałz bełcha­towa sko­pał chłopasko­pał chłopa z legionowachłopa z legionowa tenz legionowa ten go w dup­skoten go w dup­sko bachgo w dup­sko bach /bach / ten/ ten go w okoten go w oko ciachgo w oko ciach |ciach | na| na as­falciena as­falcie wys­tawkaas­falcie wys­tawka zębowawys­tawka zębowa iicienie i blaski pe­wien ki­bolpe­wien ki­bol z bełcha­towaki­bol z bełcha­towa chlapnąłz bełcha­towa chlapnął chłopachlapnął chłopa z legionowachłopa z legionowa tenz legionowa ten go bor­doten go bor­do bachgo bor­do bach /bach / ten/ ten go różemten go różem ciachgo różem ciach |ciach | je­den| je­den dru­giegoje­den dru­giego cieniemdru­giego cieniem pomalowałcieniem pomalował 21ma­japomalował 21ma­ja 2013 

Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.)  -Ludwig van Beethoven
bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
Ten żal, gdy nig­dy mu nie po­wie­działaś o swoich uczu­ciach.. a te­raz widzisz go z inną na swo­jej ulu­bionej ław­ce w pob­liskim parku.. -bluecaffe
ten-żal-gdy-nig­dy-mu nie po­wie­działaś-o swoich-uczu­ciach-a te­raz-widzisz-go z inną-na swo­jej-ulu­bionej-ław­
Zły on…. zła ona Nim kierują żądze ….Nią mamona Ta­ki jest ten świat zatruty Je­den przez dru­giego szczuty A bez­bron­ny kona  -kika
zły-on-zła ona-nim-kierują-żądze-nią-mamona-ta­ki-jest ten-świat-zatruty-je­den-przez-dru­giego-szczuty-a-bez­bron­ny-kona