I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.


i-w-nieszczęściu-zachowuj-spokój-umysłu
horacynieszczęściuzachowujspokójumysłuw nieszczęściunieszczęściu zachowujzachowuj spokójspokój umysłui w nieszczęściuw nieszczęściu zachowujnieszczęściu zachowuj spokójzachowuj spokój umysłui w nieszczęściu zachowujw nieszczęściu zachowuj spokójnieszczęściu zachowuj spokój umysłui w nieszczęściu zachowuj spokójw nieszczęściu zachowuj spokój umysłu

Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.I w nie­szczęściu zacho­wuj spokój umysłu. Aequam me­men­to re­bus in ar­duis ser­va­re men­tem. (łac.) Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie.Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwyUczuć wezbranie, krąży po oku szkliście. Na­rodzi­ny łzy. Po brze­gi pełne morze falą wystąpi. Przypływ emoc­ji. W chwi­li czmychnie, strużką mknie po policzku. Doj­rzałość łkania. Słonością wsiąknie w us­ta rozchylone. Przełknięte żale. Po porze mokrej przyj­dzie i czas na suchą. Spokój umysłu. Blas­kiem powije ra­dości no­we dziecię. Słoneczny uśmiech. Łza­mi zroszo­ne us­ta wreszcie uśmie­chem zabłysną...Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu.