I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi.


i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi
danny kayeznowuczłowiekwydajepieniądzektórychnienarzeczypotrzebujebyimponowaćludziomlubii znowuznowu człowiekczłowiek wydajewydaje pieniądzektórych nienie mana rzeczyktórych nienie potrzebujeby imponowaćimponować ludziomktórych nienie lubii znowu człowiekznowu człowiek wydajeczłowiek wydaje pieniądzektórych nie maktórych nie potrzebujeby imponować ludziomktórych nie lubii znowu człowiek wydajeznowu człowiek wydaje pieniądzei znowu człowiek wydaje pieniądze

I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł.Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.