idąc-do-kobiet-zabierz-bicz-ze-sobą-mówi-nietzsche-rozumni-despoci-nigdy-nie-stosowali-tej-przestrogi-wyłącznie-do-kobiet-zabierali-bicz
george bernard shawidącdokobietzabierzbiczzesobąmówinietzscherozumnidespocinigdyniestosowalitejprzestrogiwyłączniekobietzabieraliidącrównieżmężczyznznaczniewiększymstopniubyliniewolniczoidealizowaniprzezmężczyznwobecktórychużylibiczaniżkobietyidąc dodo kobietzabierz biczbicz zeze sobąmówimówi nietzscherozumni despocidespoci nigdynigdy nienie stosowalistosowali tejtej przestrogiprzestrogi wyłączniewyłącznie dodo kobietzabierali biczbicz idącidąc równieżrównież dodo mężczyznmężczyzn iw znacznieznacznie większymwiększym stopniustopniu bylibyli niewolniczoniewolniczo idealizowaniidealizowani przezprzez mężczyznwobec którychktórych użyliużyli biczaniż przezprzez kobietyidąc do kobietzabierz bicz zebicz ze sobąmówi nietzscherozumni despoci nigdydespoci nigdy nienigdy nie stosowalinie stosowali tejstosowali tej przestrogitej przestrogi wyłącznieprzestrogi wyłącznie dowyłącznie do kobietzabierali bicz idącbicz idąc równieżidąc również dorównież do mężczyzndo mężczyzn imężczyzn i wi w znaczniew znacznie większymznacznie większym stopniuwiększym stopniu bylistopniu byli niewolniczobyli niewolniczo idealizowaniniewolniczo idealizowani przezidealizowani przez mężczyznwobec których użyliktórych użyli biczaniż przez kobiety

Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Kobiety nie lubią wesołości u mężczyzn, a mężczyźni dowcipu u kobiet.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji.Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych.