Idąc przez życie nie ma na co cze­kać , nie można nicze­go odkładać na po­tem . To właśnie tu­taj , te­raz w tej chwi­li kształtu­jesz sa­mego siebie. I to Ty de­cydu­jesz ja­ki kształt będziesz miał.


idąc-przez-życie-nie  na co cze­kać- nie można-nicze­go-odkładać-na po­tem-to-właśnie-­taj- te­raz-w tej chwi­li
bloodymeryidącprzezżycienie ma na co cze­kać nie możnanicze­goodkładaćna po­temtowłaśnietu­taj te­razw tej chwi­likształtu­jeszsa­megosiebieto ty de­cydu­jeszja­kikształtbędzieszmiałidąc przezprzez życieżycie nie ma na co cze­kać nie można nicze­gonicze­go odkładaćodkładać na po­temna po­temwłaśnie tu­taj te­raz w tej chwi­liw tej chwi­li kształtu­jeszkształtu­jesz sa­megosa­mego siebiei to ty de­cydu­jeszto ty de­cydu­jesz ja­kija­ki kształtkształt będzieszbędziesz miałidąc przez życieprzez życie nie ma na co cze­kać nie można nicze­go odkładaćnicze­go odkładać na po­temodkładać na po­tem te­raz w tej chwi­li kształtu­jeszw tej chwi­li kształtu­jesz sa­megokształtu­jesz sa­mego siebiei to ty de­cydu­jesz ja­kito ty de­cydu­jesz ja­ki kształtja­ki kształt będzieszkształt będziesz miał

W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory. -Jiddu Krishnamurti
w chwi­li-gdy-poczu­jesz-w ser­cu-miłość-i doświad­czysz-jej-głębi-od­kry­jesz-że dla-ciebie-świat-nie jest już-­ki-sam-ja­ki
Nap­rzód spoj­rzyj, z kim jesz i pi­jesz, a do­piero po­tem, co jesz i pijesz. -Epikur
nap­rzód-spoj­rzyj-z kim-jesz-i pi­jesz-a do­piero-po­tem-co jesz-i pijesz
Niewiarą w siebie psu­jesz całe swo­je życie... A wiarą bu­du­jesz wszys­tko tak, jak zaplanowałeś... -Roman1992
niewiarą-w siebie-psu­jesz-całe-swo­-życie-a wiarą-bu­­jesz-wszys­tko-tak-jak zaplanowałeś