Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...


idę-swoją-drogą-ty swoją-nasze-dro­gi ę-łączą-i znów-roz­chodzą-każdy-od­chodzi-w swoją-stronę-by później-znów-spot­kać ę
stokrotka123idęswojądrogąty swojąnaszedro­gi sięłącząi znówroz­chodząkażdyod­chodziw swojąstronęby późniejznówspot­kać sięw jed­nymmiej­scura­zemlecz my nie pot­ra­fimyzłączyćdrógi iśćra­zemkołosiebieniestetyidę swojąswoją drogąty swoją naszenasze dro­gi siędro­gi się łącząłączą i znówi znów roz­chodząroz­chodzą każdykażdy od­chodziod­chodzi w swojąw swoją stronęstronę by późniejby później znówznów spot­kać sięspot­kać się w jed­nymw jed­nym miej­scumiej­scu ra­zemlecz my nie pot­ra­fimy złączyćzłączyć drógdróg i iśći iść ra­zemra­zem kołokoło siebieniestetyidę swoją drogąty swoją nasze dro­gi sięnasze dro­gi się łącządro­gi się łączą i znówłączą i znów roz­chodząi znów roz­chodzą każdyroz­chodzą każdy od­chodzikażdy od­chodzi w swojąod­chodzi w swoją stronęw swoją stronę by późniejstronę by później znówby później znów spot­kać sięznów spot­kać się w jed­nymspot­kać się w jed­nym miej­scuw jed­nym miej­scu ra­zemlecz my nie pot­ra­fimy złączyć drógzłączyć dróg i iśćdróg i iść ra­zemi iść ra­zem kołora­zem koło siebieniestety

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski
miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą