idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem 


idź-ja-będę-w-kropce-na-horyzoncie-widzieć-po plecach-jak-rośniesz-w myśli-a-nocą-w-ciemnoś-dot­knę-two­jego-cienia-i-wca­-nie będzie
jatojaidźjabędękropcenahoryzonciewidziećpo plecachjakrośnieszw myślinocąciemnościdot­knętwo­jegocieniawca­lenie będziedalekozeświatłemnie ma ciebiebezświatłanie ma życiaświcieżeg­naćtwójcieńcichożebyśnie słyszałżeto ja szep­częsłońcem idź jaja będębędę ww kropcekropce nana horyzonciehoryzoncie widziećwidzieć po plecachpo plecach jakjak rośnieszrośniesz w myślinocą ww ciemnościciemności dot­knędot­knę two­jegotwo­jego cieniacienia ii wca­lewca­le nie będzienie będzie dalekodaleko zeze światłemświatłem nie ma ciebienie ma ciebie bezbez światłaświatła nie ma życianie ma życia idźidź jaja będębędę oo świcieświcie żeg­naćżeg­nać twójtwój cieńcień cichożebyś nie słyszałnie słyszał żeże to ja szep­częto ja szep­czę słońcem idź ja będęja będę wbędę w kropcew kropce nakropce na horyzonciena horyzoncie widziećhoryzoncie widzieć po plecachwidzieć po plecach jakpo plecach jak rośnieszjak rośniesz w myśliw myśli a nocąa nocą wnocą w ciemnościw ciemności dot­knęciemności dot­knę two­jegodot­knę two­jego cieniatwo­jego cienia icienia i wca­lei wca­le nie będziewca­le nie będzie dalekonie będzie daleko zedaleko ze światłemze światłem nie ma ciebieświatłem nie ma ciebie beznie ma ciebie bez światłabez światła nie ma życiaświatła nie ma życia idźnie ma życia idź jaidź ja będęja będę obędę o świcieo świcie żeg­naćświcie żeg­nać twójżeg­nać twój cieńtwój cień cichożebyś nie słyszał żenie słyszał że to ja szep­częże to ja szep­czę słońcem 

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! I dot­knę Two­jej dłoni Skry­wającej cały świat I dot­knę Two­jej dłoni Jak­by miał się za­raz skończyć I dot­knę Ciebie Skry­wającej og­rom uczuć I dot­knę Ciebie Ważniej­szej od świata Będę na Ciebie czekała tam gdzie dzień sty­ka się z nocą wiat­ru podmuchem przy­wołam naj­czul­sze doznania roz­ma­wiać będziemy ciszą między naszy­mi ustami będę dla Ciebie morzem słońcem za nieboskłonem og­niem płonącym og­rzej się w moich płomieniach będziemy cząstką nieba jes­teśmy jedną gwiazdą 3.05.2016 Malusia_035  Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Jeszcze długo będę od­wra­cać głowę na dźwięk Two­jego imienia. Jeszcze długo wśród tłumu będę szu­kać Two­jego cienia.(...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości.