Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli 


idź-mi-z-myśli-ogŁoszenie-zamienię-natchnienie-na-spokój-o-zmroku-od­dam-pamięć-to-jed­no-znamię-za-darmo-na-darmo-sprzedam-wys­chnięte
jatojaidźmimyśliogŁoszeniezamienięnatchnienienaspokójzmrokuod­dampamięćtojed­noznamięzadarmonadarmosprzedamwys­chniętełzymok­resnyzłotychosiemdniw których proszęidźmi myśli idź mimi zz myślimyśli ogŁoszenieogŁoszenie zamienięzamienię natchnienienatchnienie nana spokójspokój oo zmrokuzmroku od­damod­dam pamięćjed­no znamięznamię zaza darmodarmo (nasprzedam wys­chniętewys­chnięte łzyłzy ii mok­remok­re snysny zaza złotychzłotych osiemosiem dni proszę idźidź mi mi  zz myśli idź mi zmi z myśliz myśli ogŁoszeniemyśli ogŁoszenie zamienięogŁoszenie zamienię natchnieniezamienię natchnienie nanatchnienie na spokójna spokój ospokój o zmrokuo zmroku od­damzmroku od­dam pamięćpamięć to jed­nojed­no znamię zaznamię za darmoza darmo (nasprzedam wys­chnięte łzywys­chnięte łzy iłzy i mok­rei mok­re snymok­re sny zasny za złotychza złotych osiemzłotych osiem dni proszę idź mi idź mi  zmi  z myśli 

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyMyśli są jak ocean. Wys­tar­czy jed­na chwi­la by wzburzyć je­go gładką taf­le i stworzyć fa­le w których pogrążymy się, tonąc.tęsknotę spo­wija gęsty kurz sa­mot­nie za­mykając dni po­za za­sięgiem moich ust przełykając słone łzy ja za­sypiam za­sypiasz ty osobno a jed­nak razem przeszłości mroczne ziści­liśmy sny...