Idź przez życie tak, aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię.


idź-przez-życie-tak-aby ś­dy-twoich-stóp-przet­rwały-ę
jan chrapekidźprzezżycietakaby śla­dytwoichstópprzet­rwałycięidź przezprzez życieżycie takaby śla­dy twoichtwoich stópstóp przet­rwałyprzet­rwały cięidź przez życieprzez życie takaby śla­dy twoich stóptwoich stóp przet­rwałystóp przet­rwały cięidź przez życie takaby śla­dy twoich stóp przet­rwałytwoich stóp przet­rwały cięaby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię

Idz przez życie tak,aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię...Są śla­dy stóp, za który­mi go­towi jes­teśmy iść przez pus­ty­nie i są na­macal­ne ręce, przez które nie chce­my zos­tać w oazie. Z cyk­lu po­wieści Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek.Jes­tem artystką wyz­na­je ci za dużo i tak trochę narcystycznie i bez­wstyd­nie za razem osaczo­na i uwięziona przez jed­no westchnienie na uczcie szeptów i jęków odgłosem uderzeń twe­go serca ah wie­cznie pa­dam u twych stóp po­kona­na i gdy­bym nie mogła spróbo­wać twe­go pocałunku sprze­dałabym serce życie popłynęło tak łatwo a ja tak zagubiona i Bóg jest mym świadkiem że wołam cię nocami po­woli po­padam w cza­row­ny obłęd fan­tazja sta­je się rzeczywistością i budzi się namiętność gdy mam cię w ramionach os­tatnia miłos­na pieszczota os­tatnie oddanie.  trzy­maj­cie mnie za ręce! o ludzie wielcy!! pro­wadźcie przez krainę znaną tyl­ko wam! wróciłam stoję w pro­gach domu wpat­rzo­na w śla­dy waszych stóp i władam piórem na rozkazy by spra­wić wam choć jedną łzę radości --- wier­sz z przed lat, adek­watny do dzi­siej­szych zdarzeń autor: Emi­lia Szumiło da­ta na­pisa­nia: 2007-01-02 Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.