Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.


idź-swoją-drogą-a ludzie-niech-mówią-co chcą
alighieri danteidźswojądrogąa ludzieniechmówiąco chcąidź swojąswoją drogąa ludzie niechniech mówiąidź swoją drogąa ludzie niech mówią

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. -Alighieri Dante
idź-swoją-drogą-a-ludzie-niech-mówią-co-chcą
Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość. -Antoni Kępiński
ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski
miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć. -Maciej Balcar
idź-własną-drogą-bo w tym-cały-sens-is­tnienia-żeby-umieć-żyć