Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.


idź-swoją-drogą-a ludzie-niech-mówią-co chcą
alighieri danteidźswojądrogąa ludzieniechmówiąco chcąidź swojąswoją drogąa ludzie niechniech mówiąidź swoją drogąa ludzie niech mówią

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć.Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...