Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność.


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność
mikołaj gogolideałda­nyjest człowieko­wipo toaby wy­raźniejwidziałswąnieudolnośćideał da­nyda­ny jest człowieko­wijest człowieko­wi po toaby wy­raźniej widziałwidział swąswą nieudolnośćideał da­ny jest człowieko­wida­ny jest człowieko­wi po toaby wy­raźniej widział swąwidział swą nieudolnośćideał da­ny jest człowieko­wi po toaby wy­raźniej widział swą nieudolność

Ja­ki jest ideał? Większość twier­dzi że ta­ka oso­ba nie is­tnieje. Ja zna­laz­lam Ciebie, swój ideał.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej.Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego.Re­ligię możemy przyrównać do prze­wod­ni­ka, który pro­wadzi śle­pego - chodzi bo­wiem tyl­ko o to, aby śle­py doszedł do ce­lu, a nie o to, aby wszys­tko widział.Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy.