Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej.


ideał-postępu-zastąpił-dzisiaj-ideał-innowacji-nie-chodzi-o-to-żeby-było-lepiej-ale-żeby-było-po-nowemu-nawet-śli-jest-to-w-oczywisty
henri millon montherlantideałpostępuzastąpiłdzisiajideałinnowacjiniechodzitożebybyłolepiejaleponowemunawetjeślijesttooczywistysposóbgorszeniżdawniejideał postępupostępu zastąpiłzastąpił dzisiajdzisiaj ideałideał innowacjinie chodzichodzi ożeby byłobyło lepiejale żebyżeby byłobyło popo nowemunawet jeślijeśli jestw oczywistyoczywisty sposóbsposób gorszegorsze niżniż dawniejideał postępu zastąpiłpostępu zastąpił dzisiajzastąpił dzisiaj ideałdzisiaj ideał innowacjinie chodzi ożeby było lepiejale żeby byłożeby było pobyło po nowemunawet jeśli jestjest to ww oczywisty sposóboczywisty sposób gorszesposób gorsze niżgorsze niż dawniej

Ja­ki jest ideał? Większość twier­dzi że ta­ka oso­ba nie is­tnieje. Ja zna­laz­lam Ciebie, swój ideał.Tylko rób tak żeby nie było dziecka tylko rób tak żeby nie było dziecka To nieistniejące niemowlę jest oczkiem w głowie naszej miłości kupujemy mu wyprawki w aptekach i w sklepikach z tytoniem tudzież pocztówki z perspektywą na góry i jeziora w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniałoWy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj.U każdego twórcy są chwile, kiedy natchnienie opada i zaczyna się mózgownicy tylko robota. Wziąwszy nuty w rękę, można nawet palcem takie miejsca pokazać. Chodzi o to, żeby natchnienia najwięcej, najmniej roboty było.Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu. Miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej.Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.