Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej.


ideał-postępu-zastąpił-dzisiaj-ideał-innowacji-nie-chodzi-o-to-żeby-było-lepiej-ale-żeby-było-po-nowemu-nawet-śli-jest-to-w-oczywisty
henri millon montherlantideałpostępuzastąpiłdzisiajideałinnowacjiniechodzitożebybyłolepiejaleponowemunawetjeślijesttooczywistysposóbgorszeniżdawniejideał postępupostępu zastąpiłzastąpił dzisiajdzisiaj ideałideał innowacjinie chodzichodzi ożeby byłobyło lepiejale żebyżeby byłobyło popo nowemunawet jeślijeśli jestw oczywistyoczywisty sposóbsposób gorszegorsze niżniż dawniejideał postępu zastąpiłpostępu zastąpił dzisiajzastąpił dzisiaj ideałdzisiaj ideał innowacjinie chodzi ożeby było lepiejale żeby byłożeby było pobyło po nowemunawet jeśli jestjest to ww oczywisty sposóboczywisty sposób gorszesposób gorsze niżgorsze niż dawniej

Ja­ki jest ideał? Większość twier­dzi że ta­ka oso­ba nie is­tnieje. Ja zna­laz­lam Ciebie, swój ideał. -Nieistniejąca
ja­ki-jest ideał-większość-twier­dzi-że ­ka-oso­ba-nie is­tnieje-ja zna­laz­lam-ciebie-swój-ideał
Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek
jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było