Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej.


ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
hildegard knefideal­nychko­bietjest taksa­momałojak ideal­nychmężczyznalespo­tyka sięje częściejideal­nych ko­bietko­biet jest takjest tak sa­mosa­mo małomało jak ideal­nychjak ideal­nych mężczyznale spo­tyka sięspo­tyka się je częściejideal­nych ko­biet jest takko­biet jest tak sa­mojest tak sa­mo małosa­mo mało jak ideal­nychmało jak ideal­nych mężczyznale spo­tyka się je częściejideal­nych ko­biet jest tak sa­moko­biet jest tak sa­mo małojest tak sa­mo mało jak ideal­nychsa­mo mało jak ideal­nych mężczyznideal­nych ko­biet jest tak sa­mo małoko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nychjest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn

Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej. -Hildegard Klef
idealnych-kobiet-jest-tak-samo-ło-jak-idealnych-mężczyzn-ale-spotyka-ę-częściej
Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval
mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy?  -opuszczona
dlacze­go-na świecie-nie  ludzi-ideal­nych-z ­mi-świat-byłby-nud­ny-bo kto-by ro­bił-błędy 
Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. -Jadzia_poem
nak­ra­pianych-myśli-tłum-w sen­sie-ideal­nych-w szklan­-tyl­ko-po­między-­mi-jes­teś-ty-a te­go-żad­na-z nich-nie wyleje