Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej.


ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
hildegard knefideal­nychko­bietjest taksa­momałojak ideal­nychmężczyznalespo­tyka sięje częściejideal­nych ko­bietko­biet jest takjest tak sa­mosa­mo małomało jak ideal­nychjak ideal­nych mężczyznale spo­tyka sięspo­tyka się je częściejideal­nych ko­biet jest takko­biet jest tak sa­mojest tak sa­mo małosa­mo mało jak ideal­nychmało jak ideal­nych mężczyznale spo­tyka się je częściejideal­nych ko­biet jest tak sa­moko­biet jest tak sa­mo małojest tak sa­mo mało jak ideal­nychsa­mo mało jak ideal­nych mężczyznideal­nych ko­biet jest tak sa­mo małoko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nychjest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn

Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej.He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispueMniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych.Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy? Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje.Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości.