Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa.


idealis­- to człowiek-który-zauważyw­szy-że róża-pachnie-ład­niej-od ka­pus­ty-wnios­ku­-stąd-że będzie-z niej-także-lep­sza
henry louis menckenidealis­ta to człowiekktóryzauważyw­szyże różapachnieład­niejod ka­pus­tywnios­ku­jestądże będziez niejtakżelep­szazupaktóry zauważyw­szyże róża pachniepachnie ład­niejład­niej od ka­pus­tywnios­ku­je stądże będzie z niejz niej takżetakże lep­szalep­sza zupaże róża pachnie ład­niejpachnie ład­niej od ka­pus­tyże będzie z niej takżez niej także lep­szatakże lep­sza zupaże róża pachnie ład­niej od ka­pus­tyże będzie z niej także lep­szaz niej także lep­sza zupaże będzie z niej także lep­sza zupa

Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać.Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy.Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi.nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M.Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić.