Idee są potężniej­sze od ka­rabinów. Sko­ro nie poz­wa­lamy naszym wro­gom na po­siada­nie ka­rabinów, to dlacze­go ma­my im poz­wo­lić na po­siada­nie idei? 


idee-są potężniej­sze-od ka­rabinów-sko­ro nie poz­wa­lamy-naszym-wro­gom-na po­siada­nie-ka­rabinów-to dlacze­go-­my
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)ideesą potężniej­szeod ka­rabinówsko­ro nie poz­wa­lamynaszymwro­gomna po­siada­nieka­rabinówto dlacze­goma­myim poz­wo­lićidei idee są potężniej­szesą potężniej­sze od ka­rabinówsko­ro nie poz­wa­lamy naszymnaszym wro­gomwro­gom na po­siada­niena po­siada­nie ka­rabinówto dlacze­go ma­myma­my im poz­wo­lićim poz­wo­lić na po­siada­nieidee są potężniej­sze od ka­rabinówsko­ro nie poz­wa­lamy naszym wro­gomnaszym wro­gom na po­siada­niewro­gom na po­siada­nie ka­rabinówto dlacze­go ma­my im poz­wo­lićma­my im poz­wo­lić na po­siada­nie

Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Jeśli ktoś nie po­siada ducha swo­jej epo­ki, po­siada wszys­tkie jej defekty.Bo czym jest po­siada­nie dzieci? Jes­teś dla nich miły,wycho­wujesz, cierpisz, zaj­mu­jesz się ni­mi i wte­dy do­ras­tają i os­karżają cię o po­siada­nie Alzheimera.Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca.- Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest