Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą.


iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą
stanisław dygatiden­tycznośćdwuis­tnieńjest sza­lonymwy­mysłemko­bietzaj­mujących sięliteraturąiden­tyczność dwudwu is­tnieńis­tnień jest sza­lonymjest sza­lonym wy­mysłemwy­mysłem ko­bietko­biet zaj­mujących sięzaj­mujących się literaturąiden­tyczność dwu is­tnieńdwu is­tnień jest sza­lonymis­tnień jest sza­lonym wy­mysłemjest sza­lonym wy­mysłem ko­bietwy­mysłem ko­biet zaj­mujących sięko­biet zaj­mujących się literaturąiden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonymdwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłemis­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­bietjest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących sięwy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturąiden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłemdwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­bietis­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących sięjest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą

Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1
sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie. -Władysław Tatarkiewicz
do szczęścia-na­żą-dwie-rzeczy-wieść-życie-z które­go-jest ę-za­dowo­lonym-i być-za­dowo­lonym-z życia-które ę-wiedzie