Idziemy łąką, z pol­ny­mi kwiatami niesiemy słońce, tym ludziom przed nami By chwi­le szczęścia roz­da­wać garściami A te naj­gor­sze zos­ta­wić za nami Spoj­rzałeś na mnie piękny­mi oczami A mo­je za­raz za­lały się łzami Sple­cione ser­ca miłości więzami A drob­ne ciało Twy­mi ramionami Szepnąłeś do ucha piękny­mi słowami By za­raz nad my­mi schy­lić się ustami I wtem ująłeś za ser­ce myślami Że już na zaw­sze będziemy aniołami 


idziemy-łąką-z pol­ny­mi-kwiatami-niesiemy-słoń-tym-ludziom-przed-nami-by-chwi­-szczęścia-roz­da­wać-garściami-a-te naj­gor­sze
hchknightidziemyłąkąz pol­ny­mikwiataminiesiemysłońcetymludziomprzednamibychwi­leszczęściaroz­da­waćgarściamite naj­gor­szezos­ta­wićza namispoj­rzałeśna mniepiękny­mioczamimo­jeza­razza­lały sięłzamisple­cioneser­camiłościwięzamia drob­neciałotwy­miramionamiszepnąłeśdo uchasłowaminadmy­mischy­lić sięustamiwtemująłeśza ser­cemyślamiejużna zaw­szebędziemyaniołami idziemy łąkąz pol­ny­mi kwiatamikwiatami niesiemyniesiemy słońcetym ludziomludziom przedprzed naminami byby chwi­lechwi­le szczęściaszczęścia roz­da­waćroz­da­wać garściamite naj­gor­sze zos­ta­wićzos­ta­wić za namiza nami spoj­rzałeśspoj­rzałeś na mniena mnie piękny­mipiękny­mi oczamimo­je za­razza­raz za­lały sięza­lały się łzamiłzami sple­cionesple­cione ser­caser­ca miłościmiłości więzamiwięzami a drob­nea drob­ne ciałociało twy­mitwy­mi ramionamiramionami szepnąłeśszepnąłeś do uchado ucha piękny­mipiękny­mi słowamisłowami byby za­razza­raz nadnad my­mimy­mi schy­lić sięschy­lić się ustamiustami ii wtemwtem ująłeśująłeś za ser­ceza ser­ce myślamimyślami ŻeŻe jużjuż na zaw­szena zaw­sze będziemybędziemy aniołami z pol­ny­mi kwiatami niesiemykwiatami niesiemy słońcetym ludziom przedludziom przed namiprzed nami bynami by chwi­leby chwi­le szczęściachwi­le szczęścia roz­da­waćszczęścia roz­da­wać garściamigarściami a te naj­gor­szea te naj­gor­sze zos­ta­wićte naj­gor­sze zos­ta­wić za namizos­ta­wić za nami spoj­rzałeśza nami spoj­rzałeś na mniespoj­rzałeś na mnie piękny­mina mnie piękny­mi oczamioczami a mo­jea mo­je za­razmo­je za­raz za­lały sięza­raz za­lały się łzamiza­lały się łzami sple­cionełzami sple­cione ser­casple­cione ser­ca miłościser­ca miłości więzamimiłości więzami a drob­newięzami a drob­ne ciałoa drob­ne ciało twy­miciało twy­mi ramionamitwy­mi ramionami szepnąłeśramionami szepnąłeś do uchaszepnąłeś do ucha piękny­mido ucha piękny­mi słowamipiękny­mi słowami bysłowami by za­razby za­raz nadza­raz nad my­minad my­mi schy­lić sięmy­mi schy­lić się ustamischy­lić się ustami iustami i wtemi wtem ująłeśwtem ująłeś za ser­ceująłeś za ser­ce myślamiza ser­ce myślami Żemyślami Że jużŻe już na zaw­szejuż na zaw­sze będziemyna zaw­sze będziemy aniołami 

Metr nad prze­paścią wy­ciągam swe ręce Słod­kie jeszcze po­wiet­rze łap­czy­wie chłepcę Mru­gam już os­tatni raz i opa­dam jak mar­twy głaz Potłukłem oczy Roz­biłem na ka­wałki ciała me­go tkanki Obudziłem się po chwi­li na łące motyli Przekręciłem w bok i uj­rzałem czyiś wzrok Przeżyłem szok Gdy sens życia od­szedł a nadzieja już skonała Zo­baczyłem głośniej, że obok ko­goś mam Kto przy mnie zaw­sze będzie trwał Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Krew­ni są jak piękny, górski kra­job­raz: naj­lep­sze wrażenie czy­nią z daleka.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to Naj­gor­sze chwi­le w życiu to te, kiedy nic się nie dzieje, bo to oz­nacza, że za­raz tra­fi człowieka coś niedobrego.Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.