Ig­no­ruj fak­ty i rozsądek, żyj w świecie włas­nych fan­tastycznych i mi­tomańskich na­miętności, postępuj tak z od­da­niem i prze­kona­niem, a zos­ta­niesz jed­nym z pro­roków nasze­go wieku.


ig­no­ruj-fak­ty-i rozsądek-żyj-w świecie-włas­nych-fan­tastycznych-i mi­tomańskich-na­miętnoś-postępuj-tak-z od­da­niem
bertrand russellig­no­rujfak­tyi rozsądekżyjw świeciewłas­nychfan­tastycznychi mi­tomańskichna­miętnościpostępujtakz od­da­niemi prze­kona­niema zos­ta­nieszjed­nymz pro­rokównasze­gowiekuig­no­ruj fak­tyfak­ty i rozsądekżyj w świeciew świecie włas­nychwłas­nych fan­tastycznychfan­tastycznych i mi­tomańskichi mi­tomańskich na­miętnościpostępuj taktak z od­da­niemz od­da­niem i prze­kona­niema zos­ta­niesz jed­nymjed­nym z pro­rokówz pro­roków nasze­gonasze­go wiekuig­no­ruj fak­ty i rozsądekżyj w świecie włas­nychw świecie włas­nych fan­tastycznychwłas­nych fan­tastycznych i mi­tomańskichfan­tastycznych i mi­tomańskich na­miętnościpostępuj tak z od­da­niemtak z od­da­niem i prze­kona­niema zos­ta­niesz jed­nym z pro­rokówjed­nym z pro­roków nasze­goz pro­roków nasze­go wieku

Sta­rość nie jest niczym in­nym, jak tyl­ko powtórze­niem wieku dziecięcego. -Arystoteles
sta­rość-nie jest niczym-in­nym-jak tyl­ko-powtórze­niem-wieku-dziecięcego
Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem
pol­ska-jest-za przep­rosze­niem-cy­wili­zacyj­nym-za­dupiem-które-tak-nap­rawdę-nie liczy ę-w świecie