Ig­no­ruj fak­ty i rozsądek, żyj w świecie włas­nych fan­tastycznych i mi­tomańskich na­miętności, postępuj tak z od­da­niem i prze­kona­niem, a zos­ta­niesz jed­nym z pro­roków nasze­go wieku.


ig­no­ruj-fak­ty-i rozsądek-żyj-w świecie-włas­nych-fan­tastycznych-i mi­tomańskich-na­miętnoś-postępuj-tak-z od­da­niem
bertrand russellig­no­rujfak­tyi rozsądekżyjw świeciewłas­nychfan­tastycznychi mi­tomańskichna­miętnościpostępujtakz od­da­niemi prze­kona­niema zos­ta­nieszjed­nymz pro­rokównasze­gowiekuig­no­ruj fak­tyfak­ty i rozsądekżyj w świeciew świecie włas­nychwłas­nych fan­tastycznychfan­tastycznych i mi­tomańskichi mi­tomańskich na­miętnościpostępuj taktak z od­da­niemz od­da­niem i prze­kona­niema zos­ta­niesz jed­nymjed­nym z pro­rokówz pro­roków nasze­gonasze­go wiekuig­no­ruj fak­ty i rozsądekżyj w świecie włas­nychw świecie włas­nych fan­tastycznychwłas­nych fan­tastycznych i mi­tomańskichfan­tastycznych i mi­tomańskich na­miętnościpostępuj tak z od­da­niemtak z od­da­niem i prze­kona­niema zos­ta­niesz jed­nym z pro­rokówjed­nym z pro­roków nasze­goz pro­roków nasze­go wieku

Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu.Kicz jest pus­tym, bez­reflek­syjnym naśla­dowa­niem te­go, co zos­tało nap­rawdę przeżyte, co zos­tało od­kry­te po raz pier­wszy i je­dyny. Kicz jest wtórnością, po­wiele­niem, mi­mikrą, która usiłuje wy­korzys­tać raz stworzoną formę. Kicz jest imi­towa­niem wzrusze­nia, grze­baniem przy pod­sta­wowym, pier­wotnym afek­cie i ubiera­niem go w treści, które są za ciasne.Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham...W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem.Sta­rość nie jest niczym in­nym, jak tyl­ko powtórze­niem wieku dziecięcego.Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie.