Ile dusz bawi się wymyślaniem drobnych umartwień, przez co czują się jakby zwolnione od tamtych umartwień, jakie życie, praca ze sobą przynoszą.


ile-dusz-bawi-ę-wymyślaniem-drobnych-umartwień-przez-co-czują-ę-jakby-zwolnione-od-tamtych-umartwień-jakie-życie-praca-ze-sobą-przynoszą
urszula ledóchowskaileduszbawisięwymyślaniemdrobnychumartwieńprzezcoczująjakbyzwolnioneodtamtychjakieżyciepracazesobąprzynosząile duszdusz bawibawi sięsię wymyślaniemwymyślaniem drobnychdrobnych umartwieńprzez coco czujączują sięsię jakbyjakby zwolnionezwolnione odod tamtychtamtych umartwieńjakie życiepraca zeze sobąsobą przynosząile dusz bawidusz bawi siębawi się wymyślaniemsię wymyślaniem drobnychwymyślaniem drobnych umartwieńprzez co czująco czują sięczują się jakbysię jakby zwolnionejakby zwolnione odzwolnione od tamtychod tamtych umartwieńpraca ze sobąze sobą przynosząile dusz bawi siędusz bawi się wymyślaniembawi się wymyślaniem drobnychsię wymyślaniem drobnych umartwieńprzez co czują sięco czują się jakbyczują się jakby zwolnionesię jakby zwolnione odjakby zwolnione od tamtychzwolnione od tamtych umartwieńpraca ze sobą przynosząile dusz bawi się wymyślaniemdusz bawi się wymyślaniem drobnychbawi się wymyślaniem drobnych umartwieńprzez co czują się jakbyco czują się jakby zwolnioneczują się jakby zwolnione odsię jakby zwolnione od tamtychjakby zwolnione od tamtych umartwień

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Praca najlepiej bawi.Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.po­zos­ta­wione samopas wkraczają w nieznane ilek­roć spoj­rzysz nań obiektywizmem w chaosie niesione elas­tyczność mijają gra­nic moralności przez ogół ustalone i uśmiech łapią łykając pełnią serca bo czują się dobrze po dzies­tu la­tach życia na­reszcie będąc sobą Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.