Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy.


ile-to ę-może-zmienić-w ągu-za­led­wie-dziesięciu-dni-w-rodzin­nym-ciep­-roz­­piam-swoją-samodzielność-zim­no-mi ­taj-jak nigdy
constellaileto sięmożezmienićw ciąguza­led­wiedziesięciudnirodzin­nymciep­leroz­ta­piamswojąsamodzielnośćzim­nomi tu­tajjak nigdyile to sięto się możemoże zmienićzmienić w ciąguw ciągu za­led­wieza­led­wie dziesięciudziesięciu dniw rodzin­nymrodzin­nym ciep­leciep­le roz­ta­piamroz­ta­piam swojąswoją samodzielnośćzim­no mi tu­tajile to się możeto się może zmienićmoże zmienić w ciąguzmienić w ciągu za­led­wiew ciągu za­led­wie dziesięciuza­led­wie dziesięciu dniw rodzin­nym ciep­lerodzin­nym ciep­le roz­ta­piamciep­le roz­ta­piam swojąroz­ta­piam swoją samodzielnośćile to się może zmienićto się może zmienić w ciągumoże zmienić w ciągu za­led­wiezmienić w ciągu za­led­wie dziesięciuw ciągu za­led­wie dziesięciu dniw rodzin­nym ciep­le roz­ta­piamrodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swojąciep­le roz­ta­piam swoją samodzielnośćile to się może zmienić w ciąguto się może zmienić w ciągu za­led­wiemoże zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciuzmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dniw rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swojąrodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. -Jim Rohn
zazwyczaj-ludzie-przeceniają-to-co-mogą-zrobić-w-ągu-roku-a-nie-doceniają-tego-co-mogą-osiągnąć-w-ągu-dziesięciu-lat
Przyz­nam ci się, że nig­dy w życiu nie roz­ma­wiałem z ni­kim tak jak z tobą. Po każdej naszej roz­mo­wie muszę przez kil­ka dni przychodzić do siebie... -Joanna Chmielewska
przyz­nam- ę-że nig­dy-w życiu-nie roz­­wiałem-z ­kim-tak-jak z tobą-po każdej-naszej-roz­mo­wie-muszę-przez-kil­ka-dni
Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat