Ile war­te słowa, ty­le war­ta głowa.


ile-war­te-słowa-ty­-war­-głowa
bujak bogusławilewar­tesłowaty­lewar­tagłowaile war­tewar­te słowaty­le war­tawar­ta głowaile war­te słowaty­le war­ta głowa

Słowa są ty­le war­te, ile pop­rzedzo­ne ni­mi czy­ny.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Ty­le jes­teśmy war­ci, ile ma­my długu.Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy