Ilekroć pogląd, myśl lub jakakolwiek tendencja porusza i obejmuje w swoje władanie wielką ilość ludzi, prędzej czy później znajdzie się jednostka, która skoncentruje i oblecze w formułę myśl ogólną, stanie się jej przedstawicielem, teoretykiem i organem.


ilekroć-pogląd-myśl-lub-jakakolwiek-tendencja-porusza-i-obejmuje-w-swoje-władanie-wielką-ilość-ludzi-prędzej-czy-później-znajdzie-ę
pierre joseph proudhonilekroćpoglądmyśllubjakakolwiektendencjaporuszaobejmujeswojewładaniewielkąilośćludziprędzejczypóźniejznajdziesięjednostkaktóraskoncentrujeobleczeformułęogólnąstaniejejprzedstawicielemteoretykiemorganemilekroć poglądmyśl lublub jakakolwiekjakakolwiek tendencjatendencja poruszaporusza ii obejmujeobejmuje ww swojeswoje władaniewładanie wielkąwielką ilośćilość ludziprędzej czyczy późniejpóźniej znajdzieznajdzie sięsię jednostkaktóra skoncentrujeskoncentruje ii obleczeoblecze ww formułęformułę myślmyśl ogólnąstanie sięsię jejjej przedstawicielemteoretykiem imyśl lub jakakolwieklub jakakolwiek tendencjajakakolwiek tendencja poruszatendencja porusza iporusza i obejmujei obejmuje wobejmuje w swojew swoje władanieswoje władanie wielkąwładanie wielką ilośćwielką ilość ludziprędzej czy późniejczy później znajdziepóźniej znajdzie sięznajdzie się jednostkaktóra skoncentruje iskoncentruje i obleczei oblecze woblecze w formułęw formułę myślformułę myśl ogólnąstanie się jejsię jej przedstawicielemteoretykiem i organem

Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka.Pier­wsza w mo­jej głowie myśl po prze­budze­niu to Ona. W ser­cu mym te­raz śpi słodko i śni o mnie w kołdrę moc­no wtulona. W końcu ją spot­kałem, jest cu­dow­na, piękna i bys­tra... dziew­czy­na dla mnie wymarzona. Tak bar­dzo się w niej zakochałem, że na myśl o niej for­mu­je mi się zes­taw tych trzech słów piękny : Mo­ja przyszła żona. * Dla Joasi * Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory.Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz.