Ilekroć pogląd, myśl lub jakakolwiek tendencja porusza i obejmuje w swoje władanie wielką ilość ludzi, prędzej czy później znajdzie się jednostka, która skoncentruje i oblecze w formułę myśl ogólną, stanie się jej przedstawicielem, teoretykiem i organem.


ilekroć-pogląd-myśl-lub-jakakolwiek-tendencja-porusza-i-obejmuje-w-swoje-władanie-wielką-ilość-ludzi-prędzej-czy-później-znajdzie-ę
pierre joseph proudhonilekroćpoglądmyśllubjakakolwiektendencjaporuszaobejmujeswojewładaniewielkąilośćludziprędzejczypóźniejznajdziesięjednostkaktóraskoncentrujeobleczeformułęogólnąstaniejejprzedstawicielemteoretykiemorganemilekroć poglądmyśl lublub jakakolwiekjakakolwiek tendencjatendencja poruszaporusza ii obejmujeobejmuje ww swojeswoje władaniewładanie wielkąwielką ilośćilość ludziprędzej czyczy późniejpóźniej znajdzieznajdzie sięsię jednostkaktóra skoncentrujeskoncentruje ii obleczeoblecze ww formułęformułę myślmyśl ogólnąstanie sięsię jejjej przedstawicielemteoretykiem imyśl lub jakakolwieklub jakakolwiek tendencjajakakolwiek tendencja poruszatendencja porusza iporusza i obejmujei obejmuje wobejmuje w swojew swoje władanieswoje władanie wielkąwładanie wielką ilośćwielką ilość ludziprędzej czy późniejczy później znajdziepóźniej znajdzie sięznajdzie się jednostkaktóra skoncentruje iskoncentruje i obleczei oblecze woblecze w formułęw formułę myślformułę myśl ogólnąstanie się jejsię jej przedstawicielemteoretykiem i organem

Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner
Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka. -Anonim
marszczymy-brwi-bo-chcemy-złapać-szczypczykami-jakąś-wielką-myśl-która-ę-nam-wymyka
Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. -Stefan Wyszyński kard
myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego
Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka
młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz. -jatoja
skacząc-ze skraj­noś-w skraj­ność-prędzej-czy-później ę-połamiesz