Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery.


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
jean de la bruyéreilużto dziew­czętomty­letyl­koprzyszłoz ichwiel­kiejuro­dyże łudziły sięnadziejąkarieryiluż to dziew­czętomto dziew­czętom ty­lety­le tyl­kotyl­ko przyszłoprzyszło z ichz ich wiel­kiejwiel­kiej uro­dyże łudziły się nadziejąnadzieją wiel­kiejwiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­leto dziew­czętom ty­le tyl­koty­le tyl­ko przyszłotyl­ko przyszło z ichprzyszło z ich wiel­kiejz ich wiel­kiej uro­dyże łudziły się nadzieją wiel­kiejnadzieją wiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­le tyl­koto dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszłoty­le tyl­ko przyszło z ichtyl­ko przyszło z ich wiel­kiejprzyszło z ich wiel­kiej uro­dyże łudziły się nadzieją wiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszłoto dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ichty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiejtyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy

Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery. -Anonim
młoda-osoba-nigdy-nie-kocha-tak-bardzo-aby-interes-albo-ambicja-nie-mogły-spotęgować-jej-uczuć-iluż-to-dziewczętom-tyle-tylko-przychodzi-z-ich
Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi. -Bujak Bogusław
niekiedy-z wiel­kiej-miłoś-i wiel­ka-niena­wiść ę-rodzi
Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
Wszys­tkie zna­ne mo­je ut­wo­ry są tyl­ko ułom­ka­mi wiel­kiej spowiedzi. -Johann Wolfgang Goethe
wszys­tkie-zna­ne-mo­-ut­wo­ry-są tyl­ko-ułom­ka­mi-wiel­kiej-spowiedzi