Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery.


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
jean de la bruyéreilużto dziew­czętomty­letyl­koprzyszłoz ichwiel­kiejuro­dyże łudziły sięnadziejąkarieryiluż to dziew­czętomto dziew­czętom ty­lety­le tyl­kotyl­ko przyszłoprzyszło z ichz ich wiel­kiejwiel­kiej uro­dyże łudziły się nadziejąnadzieją wiel­kiejwiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­leto dziew­czętom ty­le tyl­koty­le tyl­ko przyszłotyl­ko przyszło z ichprzyszło z ich wiel­kiejz ich wiel­kiej uro­dyże łudziły się nadzieją wiel­kiejnadzieją wiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­le tyl­koto dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszłoty­le tyl­ko przyszło z ichtyl­ko przyszło z ich wiel­kiejprzyszło z ich wiel­kiej uro­dyże łudziły się nadzieją wiel­kiej karieryiluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszłoto dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ichty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiejtyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy

Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery.Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi.Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości Wszys­tkie zna­ne mo­je ut­wo­ry są tyl­ko ułom­ka­mi wiel­kiej spowiedzi.Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie.już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowę