Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny 


im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny 
conrack1410im bar­dziejbolitymbar­dziejczuję sięnieśmiertelny im bar­dziej boliboli tymtym bar­dziejbar­dziej czuję sięczuję się nieśmiertelny im bar­dziej boli tymboli tym bar­dziejtym bar­dziej czuję siębar­dziej czuję się nieśmiertelny im bar­dziej boli tym bar­dziejboli tym bar­dziej czuję siętym bar­dziej czuję się nieśmiertelny im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję sięboli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny 

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.