Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
rudolf88im bar­dziejchcetymbar­dziejmi nie wychodzico­razto wszys­tkoniszczęniżscalamim bar­dziej chcetym bar­dziejbar­dziej mi nie wychodzimi nie wychodzi co­razco­raz bar­dziejbar­dziej to wszys­tkoto wszys­tko niszczęniż scalamtym bar­dziej mi nie wychodzibar­dziej mi nie wychodzi co­razmi nie wychodzi co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej to wszys­tkobar­dziej to wszys­tko niszczętym bar­dziej mi nie wychodzi co­razbar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziejmi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tkoco­raz bar­dziej to wszys­tko niszczętym bar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziejbar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tkomi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.