Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
rudolf88im bar­dziejchcetymbar­dziejmi nie wychodzico­razto wszys­tkoniszczęniżscalamim bar­dziej chcetym bar­dziejbar­dziej mi nie wychodzimi nie wychodzi co­razco­raz bar­dziejbar­dziej to wszys­tkoto wszys­tko niszczęniż scalamtym bar­dziej mi nie wychodzibar­dziej mi nie wychodzi co­razmi nie wychodzi co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej to wszys­tkobar­dziej to wszys­tko niszczętym bar­dziej mi nie wychodzi co­razbar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziejmi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tkoco­raz bar­dziej to wszys­tko niszczętym bar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziejbar­dziej mi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tkomi nie wychodzi co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę

Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno
im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie