Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.


im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
brunoim bar­dziejchceszbyćwi­docznytymbar­dziejcięnie widaćim bar­dziej chceszchcesz byćbyć wi­docznytym bar­dziejbar­dziej cięcię nie widaćim bar­dziej chcesz byćchcesz być wi­docznytym bar­dziej ciębar­dziej cię nie widaćim bar­dziej chcesz być wi­docznytym bar­dziej cię nie widać

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...