Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym.


im bar­dziej-nies­pełnione-i nie­szczęśli­we-jest nasze-życie-tym-bar­dziej-dog­­tycznie-z tym-większą-de­ter­mi­nacją
wojciech eichelbergerim bar­dziejnies­pełnionei nie­szczęśli­wejest naszeżycietymbar­dziejdog­ma­tyczniez tymwiększąde­ter­mi­nacjąroz­paczli­wiei gorączko­wobro­nimyswo­jejpseudop­rawdyi do­radza­myinnymim bar­dziej nies­pełnionenies­pełnione i nie­szczęśli­wei nie­szczęśli­we jest naszejest nasze życieżycie tymtym bar­dziejbar­dziej dog­ma­tyczniez tym większąwiększą de­ter­mi­nacjąroz­paczli­wie i gorączko­woi gorączko­wo bro­nimybro­nimy swo­jejswo­jej pseudop­rawdypseudop­rawdy i do­radza­myi do­radza­my innymim bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­wenies­pełnione i nie­szczęśli­we jest naszei nie­szczęśli­we jest nasze życiejest nasze życie tymżycie tym bar­dziejtym bar­dziej dog­ma­tyczniez tym większą de­ter­mi­nacjąroz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimyi gorączko­wo bro­nimy swo­jejbro­nimy swo­jej pseudop­rawdyswo­jej pseudop­rawdy i do­radza­mypseudop­rawdy i do­radza­my innym

Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.Im bar­dziej się od siebie od­da­laliśmy, tym roz­paczli­wiej sta­rałem się oca­lić to, co nas kiedyś łączyło, lecz niczym w błędnym ko­le, mo­ja des­pe­rac­ja po­wodo­wała, ze prze­paść między na­mi sta­wała się jeszcze większa.Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.