Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
marzycielsim bar­dziejpot­rze­bujęko­bietytymbar­dziejjes­teśtyl­komgłąprzedmoimioczamiim bar­dziej pot­rze­bujępot­rze­buję ko­bietytym bar­dziejbar­dziej jes­teśjes­teś tyl­kotyl­ko mgłąmgłą przedprzed moimimoimi oczamiim bar­dziej pot­rze­buję ko­bietytym bar­dziej jes­teśbar­dziej jes­teś tyl­kojes­teś tyl­ko mgłątyl­ko mgłą przedmgłą przed moimiprzed moimi oczamitym bar­dziej jes­teś tyl­kobar­dziej jes­teś tyl­ko mgłąjes­teś tyl­ko mgłą przedtyl­ko mgłą przed moimimgłą przed moimi oczamitym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłąbar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przedjes­teś tyl­ko mgłą przed moimityl­ko mgłą przed moimi oczami

Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Dlacze­go sta­jemy się niewidzial­ni wte­dy, kiedy naj­bar­dziej pot­rze­buje­my po­mocy ? Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...? Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.