Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem.


im bar­dziej-wątpiłem-w bo­ga-tym-bar­dziej-opie­sza­-go szukałem
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)im bar­dziejwątpiłemw bo­gatymbar­dziejopie­sza­lego szukałemim bar­dziej wątpiłemwątpiłem w bo­gatym bar­dziejbar­dziej opie­sza­leopie­sza­le go szukałemim bar­dziej wątpiłem w bo­gatym bar­dziej opie­sza­lebar­dziej opie­sza­le go szukałemtym bar­dziej opie­sza­le go szukałem

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...