Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
steven weinbergim bar­dziejwszechświatwy­daje sięzro­zumiałytymbar­dziejspra­wiawrażeniebezcelowegoim bar­dziej wszechświatwszechświat wy­daje sięwy­daje się zro­zumiałytym bar­dziejbar­dziej spra­wiaspra­wia wrażeniewrażenie bezcelowegoim bar­dziej wszechświat wy­daje sięwszechświat wy­daje się zro­zumiałytym bar­dziej spra­wiabar­dziej spra­wia wrażeniespra­wia wrażenie bezcelowegoim bar­dziej wszechświat wy­daje się zro­zumiałytym bar­dziej spra­wia wrażeniebar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowegotym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego

Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie.Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.