Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
lutarim człowiekbo­gat­szyw doświadczeniatymbied­niej­szyw uczucia im człowiek bo­gat­szybo­gat­szy w doświadczeniaw doświadczenia tymtym bied­niej­szyim człowiek bo­gat­szy w doświadczeniabo­gat­szy w doświadczenia tymw doświadczenia tym bied­niej­szyim człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tymbo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szyim człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy

Nie pod­noś głosu - niech go znaj­dzie bied­niej­szy od ciebie! Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa.Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane.Czym jest człowiek w tym życiu? – Widzem przy­bywającym na sztukę w środ­ku sce­ny, który doświad­czyw­szy roz­maitych wzruszeń, od­chodzi nie docze­kaw­szy się jej końca ani pojąwszy jej zawiązania.Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty.Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa.