Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie.


im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
marcel achardim ko­bietalżej­szatymbar­dziejciążyna budżeciemężczyźnieim ko­bieta lżej­szatym bar­dziejbar­dziej ciążyciąży na budżeciena budżecie mężczyźnietym bar­dziej ciążybar­dziej ciąży na budżecieciąży na budżecie mężczyźnietym bar­dziej ciąży na budżeciebar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnietym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie

Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie.Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Miłość jest wte­dy, kiedy ko­bieta i mężczyz­na im dłużej są ze sobą, tym bar­dziej się pragną.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.