Im ktoś mniej wie, tym ważniej­sze mu się wy­daje to, co wie.


im ktoś-mniej-wie-tym-ważniej­sze-mu ę-wy­daje-to-co wie
jerzy drobnikim ktośmniejwietymważniej­szemu sięwy­dajetoco wieim ktoś mniejmniej wietym ważniej­szeważniej­sze mu sięmu się wy­dajeim ktoś mniej wietym ważniej­sze mu sięważniej­sze mu się wy­dajetym ważniej­sze mu się wy­daje

Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. .Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam.Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata.Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.