Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.


im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
olga tokarczukim sil­niej­szaemoc­jatymwiększapo­kusaużyciafor­myzużytej im bar­dziejboląsto­pyłat­wiejim zna­leźćsta­ryroz­depta­nykapećim sil­niej­sza emoc­jatym większawiększa po­kusapo­kusa użyciaużycia for­myfor­my zużytej im bar­dziej boląbolą sto­pytym łat­wiejłat­wiej im zna­leźćim zna­leźć sta­rysta­ry roz­depta­nyroz­depta­ny kapećtym większa po­kusawiększa po­kusa użyciapo­kusa użycia for­myużycia for­my zużytej im bar­dziej bolą sto­pytym łat­wiej im zna­leźćłat­wiej im zna­leźć sta­ryim zna­leźć sta­ry roz­depta­nysta­ry roz­depta­ny kapećtym większa po­kusa użyciawiększa po­kusa użycia for­mypo­kusa użycia for­my zużytejtym łat­wiej im zna­leźć sta­ryłat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­nyim zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapećtym większa po­kusa użycia for­mywiększa po­kusa użycia for­my zużytejtym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­nyłat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć