im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym 


im więcej-masz-przestrzeni-tym-więcej-możesz-jej-dać-innym 
one drop for allim więcejmaszprzestrzenitymwięcejmożeszjejdaćinnym im więcej maszmasz przestrzeniprzestrzeni tymtym więcejwięcej możeszmożesz jejjej daćdać innym im więcej masz przestrzenimasz przestrzeni tymprzestrzeni tym więcejtym więcej możeszwięcej możesz jejmożesz jej daćjej dać innym im więcej masz przestrzeni tymmasz przestrzeni tym więcejprzestrzeni tym więcej możesztym więcej możesz jejwięcej możesz jej daćmożesz jej dać innym im więcej masz przestrzeni tym więcejmasz przestrzeni tym więcej możeszprzestrzeni tym więcej możesz jejtym więcej możesz jej daćwięcej możesz jej dać innym 

Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Obiecuj tylko tyle, ile możesz dać. I dawaj więcej, niż obiecałeś.Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.